چاپ

آشناترین تصاویر یک شهر امروز را در ذهن خود مرور کنید. کجایش مهم نیست.
میدان تایمز نیویورک باشد یا خیابان کنزینگتون لندن، متروی پاریس یا همین راسته ی لاله زار خودمان،همگی ویژگیهای بصری مشابهی دارند که در وهله ی نخست نظر شما را جلب خواهند کرد.
حرکت، نور، ازدحام و رنگِ جاری در رگ این شهرهای مدرن است که بخش بزرگی از دریافتهای دیداریِ شما را شکل خواهند داد . دریافتهایی که اغلب محصول مواجهه با آثار صنعت چاپ در زیستِ شهری است.
در این میان، چاپهای تبلیغاتی عمده ترین حجم از این جمله را دربرمی گیرد که چه دلمان بخواهد چه نخواهد مشاهده ی هرروزه ی آنهای پای زندگی شهری ما نوشته شده است.
طبیعی است که گونه ها و روشهای پرشمار و متمایزِ "چاپ"،  خوراکهای بصری متنوعی را در اختیار چشم و روان شما قرار می دهد که از لحاظ مختصات نصب و نمایش و کاربرد در فضاهای آزاد یا بسته به دو شاخه ی بیرونی ( ( out doorو درونی ( (in door
تقسیم می شوند.

خانه‌ی تولید رسانه

© ۱۳۹۷ الکا خانه‌ی تولید رسانه، تمامی حقوق محفوظ است.

بازطراحی توسط زربین